Staże kliniczne

Staże kliniczne, realizowane w ramach Studium Psychoterapii Uzależnień, są specyficzną, aktywną formą nauki zawodu terapeuty. Dają możliwość weryfikacji wyobrażeń na temat pracy terapeutycznej w ośrodkach i poradniach leczenia uzależnień, bezpośredniej obserwacji i uczestniczenia w pracy terapeutów. Odbiorcy szkolenia mają możliwość przyglądania się własnym zasobom i trudnościom w kontakcie z pacjentami, obserwacji relacji pomiędzy personelem a pacjentami w ośrodkach leczenia uzależnień, obserwacji zadań prowadzących terapię, uczestniczenia w różnorodnych formach oddziaływań terapeutycznych, takich jak: psychoterapia grupowa, społeczność terapeutyczna, psychoterapia indywidualna, terapia zajęciowa. Odbiorcy szkolenia pozostają pod nadzorem opiekunów stażu, których zadaniem jest omawianie ze stażystami ich reakcji, odpowiadanie na pytania, pomoc w jak najefektywniejszym wykorzystaniu stażu klinicznego. Istotnym jest, by stażyści mogli zaobserwować zjawiska leczące w procesie terapii pacjentów uzależnionych i poszerzali swoje rozumienie roli personelu we wspieraniu tych zjawisk.

Staż kliniczny realizowany w ramach modułu I obejmuje 120 godzin i odbywa się tylko w placówkach stacjonarnych, natomiast staż kliniczny realizowany w ramach modułu II trwa 80 godzin i może być realizowany zarówno w placówkach stacjonarnych, jak i ambulatoryjnych. Staże kliniczne mogą być realizowane jedynie w placówkach, które uzyskały rekomendację Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do prowadzenia staży klinicznych.